Kronika SDH

 

Vesnice Petroupim se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov. Sdružuje osady Petroupec a Sembratec. Čítá 292 obyvatel. SDH se velmi podílí na společenském životě obce pořádáním různých kulturních a sportovních akcí. Někteří jeho členové jsou zároveň členy JPO Obce.

 

Máme zde dvě hasičské zbrojnice původní starou a nynější novou spojenou s prostorami obecního úřadu.

 

Původní zbrojnice

 

     Nová zbrojnice s obecním úřadem

 

 

V obci jsou 4 požární nádrže:   Sembratec

                                                Petroupec                                             

                                                Petroupim na návsi

                                                Petroupim rybník

 

Petroupim na návsi

    Sušák hadic u nové zbrojnice

 

 

Představím Vám naši techniku a to jak současnou, tak tu historickou:

 

 

Naším hasičským autem je Škoda 706 RTHP CAS 25 původně označená jako ASC 25.

Podvozek vyrobily Liberecké automobilové závody Rýnovice a nástavba je dílem továrny na hasící zařízení THZ Vysoké Mýto.

 

Stav před opravou

Stav po opravě

 

 

Technické údaje: Rok výroby:             1966

                           Celková váha:          14000Kg

                           Motor:                      6 ti  válec

                           Obsah:                     11 781 cm3

                           Max. Rychlost:          86Km/h

                           Počet osob:               8

                           Nádrž na vodu:         2500l

 

Vozidlo bylo zakoupeno zřejmě v roce 1966 podnikem Hydraulika Benešov a zde sloužilo do roku 1985 kdy bylo vyřazeno a odprodáno našemu sboru. V ten rok ještě nebyla dostavěna nová zbrojnice tak auto parkovalo u p. Padevěta Františka na dvoře. Po převezení do nové zbrojnice v roce 1986 bylo auto svěřeno do péče p. Jaroslavovi Vašákovi, jakož i hasičské stříkačky.

Řidiči:  Zach Miloslav

            Padevět František

            Vašák Miroslav st.

 

V roce 2002 předal p. Jaroslav Vašák auto do péče Vašákovi Miroslavovi ml. který se o auto a stříkačky stará dodnes.

Řidiči:   Bílek Pavel

            Šilínek Libor

Díky oběma jmenovaným a nemalé podpoře a pomoci ostatních členů je auto plně provozuschopné a díky opravě v roce 2011 za přispění obecního úřadu i pěkně nalakované, takže si s ním na žádné akci neděláme ostudu spíše naopak. Budí zaslouženou pozornost. Přičemž náklady odhadují nezasvěcení v řádech statisíců, nám se to podařilo díky píli všech, co přispěli svojí pomocnou rukou, pořídit za 50000Kč a to včetně opravy přidřeného motoru.

 

 

Popis hasičské stříkačky:

Hasičská stříkačka PS 12 je v našem sboru od roku 1970 jejím strojníkem byl ustanoven p. Miloš Kovář. Jedná se o všem známou stříkačku určenou k hašení požáru od zdroje vody, případně doplňování cisteren a v neposlední řadě je využita při soutěžích v požárním sportu.

 

 Technické údaje:  Rok výroby:                  1969

                             Motor:                          Škoda octavia

                             Počet válců:                  4

                             Obsah válců:                1200cm3

                             Palivo:                          benzín

                             Váha:                           190Kg

                             Čerpadlo:                     odstředivé jednostupňové

                             Vývěva:                         plynová

                             Max. sací výška:           7,5m

 Jmenovitý výkon při sací výšce 1,5m:   1200l/min

 Jmenovitý výkon při sací výšce 7,5m:   600l/min

 

Stříkačka je přenosná , zpravidla pomocí 4 osob.

 

Některé sbory tuto stříkačku upravují pro potřeby požárního sportu. Je to na úkor použitelnosti u zásahu a bývá to zdrojem častějších poruch tohoto jinak celkem bezproblémového stroje.

 

 

Převáží se v přívěsném vozíku vyrobeném  Státní výrobny autodílů n.p. Holýšov a to pomocí traktoru, nebo v našem případě za CAS 25.

    

Technické údaje:   Rok výroby:         1969

                             Typ:                     PPS 12

                             Váha:                   900Kg

                             Max. rychlost:      80Km/h

 

Historické hasičské stříkačky:

 

První stříkačkou v obci se stala čtyřkolová hasičská stříkačka, výrobek firmy R.A. Smékal Smíchov.  V kronice zřejmě došlo k chybnému pojmenování firmy R. Smazal. Tato stříkačka byla uložena v kůlně u p. Přibyla č.p. 31. A to v roce 1891.

Bohužel se do našich dní díky liknavému přístupu některých členů nezachovala. Ale není nikomu co vyčítat, nevíme jaké dědictví zachováme my, pro příští generace. Já to uvádím jen jako poučení do budoucna. Pro ilustraci, dozvěděl jsem se, že stejná stříkačka jako byla ta naše, je ve vlastnictví SDH Vranov.

 

 

 

V kronice je uvedeno, že v roce 1911 byla koupená dvoukolová stříkačka  za 800 Kč

Bohužel se mi nepodařilo zatím vypátrat, o jakou stříkačku se jednalo a jaký byl její osud.

 

Motorová stříkačka Sigmund:

 

V roce 1937 byla zakoupena  do našeho sboru stříkačka Sigmund.  Technická data se mi nepodařilo vypátrat, proto uvedu jen přibližné:

                                                

                                                      Motor:  ŠKODA obsah cca 1400cm3

                                                                  Palivo: Benzín

                                                                   Válců: 4

 

                                                     Čerpadlo: Sigmund

 

Doufám, že se mi podaří dopátrat se bližších informací.

Jsme rozhodnuti tuto stříkačku opravit a to zejména po vzhledové stránce, abychom si nedělali ostudu. Jedná se  o opravu laku a obnovu dobových nápisů.

Stříkačka je v současnosti funkční a provozuschopná.

 

 

 

Hasiči mají také své desatero přikázání a to zní takto:

  

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinosti bratrské pomoci v  neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude  slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

                                            Patronem hasičů je Sv. Florián

 

 

DĚJINY  A VZNIK NAŠEHO SBORU

 

Petroupimská obec dlouhá léta byla ušetřena požárů, proto se nesnažila opatřiti hasící náčiní. Když se o tom přece někdy uvažovalo, odložilo se to pro nedostatek finančních prostředků.

Dne 22. srpna 1884 z neznámé příčiny vypukl požár ve stodole Frant Škvora č. 43 v Petroupimi, který ji zničil  se zásobami i s 2 přilehlými kůlnami. Tu objevila se tu nutná potřeba, aby bylo opatřeno pro obec hasící náčiní. Ale neutěšené finanční poměry toto opět nedovolily. Po výše uvedeném požáru se začalo uvažovat, aby se sousedé dali hromadně pojistit proti ohni u jedné pojišťovny a tu  potom žádati o podporu přinákupu hasícího náčiní. A skutečně většina sousedů s tím souhlasila a pojistila se u I. Českého vzájemně pojišťovacího ústavu v Praze a s ním se vyjednávalo o výše uvedené záležitosti. Ředitelství vyšlo vstříc ochotně žádosti a nabídlo obci zálohu potřebnou, s podmínkou, aby se zavázala, kdyby, ústav toho potřeboval, že ji jemu pozvolna splatí.

 

BERLOVKY|: Ale obecní výbor v domění, že není správně oprávněn tuto smlouvu uzavříti, nabídku tu pro nedostatek větších finančních prostředků se usnesl, že opatří několik berlovek, stříkaček to ručních, které byly zakoupeny a přiděleny osadám obce.

Později vypukl požár u J.Starosty č.p.13 na Petroupci, zničil nad obytným stavením špejchar se zásobami obilí a střechu nad chlévy. Brzy potom vypukl požár z neznámé příčiny u Komárka na Petroupci č. 7, který zničil staré stavení.

Tu viděli občané, jak je nutné již opatřit řádné prostředky k ochraně proti ohni.

Zástupce pojišťovny Banky Slavie p. Suchánek z Benešova, dozvědě se o této záležitosti, nabídl starostovi naší obce Václavu Pohůnkovi, že při hreomadném pojištění budov u Banky Slavie je ochoten vyjednati s touto pomoc k opatření stříkačky.

Pan starosta svolal občanstvo ke shůzi, kde se měla vyřešit tato naléhavá záležitost. Protože většina byla pojištěna u I. Českého ústavu, usneseno na schůzi, aby se vyjednávalo nejprve s tímto ústavem a kdyby se nedocílilo dohody pak tedy s Bankou Slávií. Po delším jednání s I. Českou vzájemnou pojišťovnou v Praze , bylo učiněno dohodnutí za následujících pomínek. I.ck. Privil vzáj. Pojišťovací ústav dá zálohu na stříkačku, když se zdejší pojištěnci zaváží k dalšímu 10ti letému pojištění a vzdají-li se slevy obvykle jim ústavem poskytované. Stane-li se tak, vyplatí ústav členům ihned část rovnající s evýšce jednoročního příspěvku i 10% provise = 100 zlatých jednateli Fr. Škvorovi č.p. 43, kterýž to obnos obci věnoval. Na tyto podmínky pojištěnci přistoupili. Ústav na to vyslal  do obce svého delegáta Adolfa  Jaška  a ten smlouvu sestavil.

Dle této smlouvy zavazovali se pojištěnci k 10 letému pojištění za dosavadních poplatků, které nesmějí být zvýšeny, načež jim ústav prostřednictvím splnomocněnců p. Václava Pohůnka starosty a Frant. Škvora č.p.43 vyplatil jednoroční příspěvek a to:

 

místní osadě za         č.p. 2           3.10zlat.                  Frant. Pohůnkovi                  č.p. 42       5.50zl

Čenku Kováři                   3           10.40zl.                    Jos. Klepáči                                 36       4zl.

Frant. Škvorovi               35           5.50zl.                     Fr. Škvorovi                                  4        3.52zl

Ant. Škvorovi                   8            3.80zl.                     J. Škvorovi                                   32       8zl.

J. Pohůnkovi                    26          10zl.                        Fr. Boháči                                    14       4zl.   

V. Pohůnkovi                   37          11zl.                        Osadě Petroupec                          9        2zl.

J. Škvorovi                       38          10.50zl                    Fr. Škvorovi                                 33       2zl.

F. Procházkovi                 10          15zl.                        J. Starostovi v Petroupci               13      4zl.

J. Šindeláři                       40          7.80zl.                     J. Hlaváčkovi   v Petroupci            6        11zl.           

V. Boháči                          5           12.30zl.                   F. Sadílkovi  v  Smbratci               4        8.46zl.

Fr. Šilínkovi                     39           5.72zl                     Fr. Žížalovi v Sembratci                5        6zl.

J. Škvorovi                        1            5zl.                         J. Pohůnkovi v Sembratci              8       20.84zl.

F. Šilínkovi                       45          8.70zl.                    V. Přibylovi v Sembratci                7       7.50zl.

Fr. Škvorovi                     43           4.68zl.                    J. Pohůnkovi v Sembratci              6      10zl.

A. Mareši                          17          3.zl                        F. Mackovi v Sembratci                 11     3zl.

V Sládkovi Kochánov        6             9zl.

 

Úhrnem 121.50zlat.+83.63zl=205.13zlatých.

Duše tohoto šlecheného podnikání pan Frant. Škvor č.p. 43, zřekl se i své 10% odměny 100zl. Které mu patřily jako jednateli a ochotně je také se svojí prémií věnoval tomuto účelu.

Tak se sebralo 315.13zlatých a výšeuvedení utvořili družstvo, které odevzdalo obnos ten obecnímu výboru v Petroupimi, ale s tou podmínkou, že bude v poměru odevzdávané částky spoluvlastníkem stříkačky.

 

ČTYŘKOLOVÁ STŘÍKAČKA

Obecní výbor přijal podmínky  i peníze a koupil čtyřkolovou stříkačku za 600zlatých u firmy R. Smazal ( spíše R.A. Smékal ) na  Smíchově. Při této koupi dal zádavku 100zlatých při dodání stroje se zavázal vyplatiti firmě 200 zlatých a zbytek v protiročních  lhůtách s 6% úrokem.

Splnilo se dané přání starostlivého Fr. Škvora z č.p.43, poztdějšího jednatele a kronikáře hasičského sboru a stříkačka přivezena do obce a prozatímně  uložena v kůlně p. Přibyla č. 31.

 

ZALOŽENÍ HASIČSKÉ JEDNOTY

Osada Petroupim, kdyby byly očíslovány  všechny domy, byla by čítala 50 čísel pop.. Byla tu tedy daná zákonem podmínka, aby se obecní starosta postaral o zřízení dobrovolné hasičské jednoty. Protože tu stroj byl, zasadil  se obecní sterosta Václav Pohůnek č. 37 o zřízení hasičské dobrovolné jednoty pro politickou obec Petroupim. Za tím účelem napsal provolání k občanstvu obce slučující osady: Petroupim, Petroupec, Sembratec a Kochánov. Občanstvo pochopilo humanitní účel jednoty a projevilo svůj souhlas. Pan starosta s p. Františkem  Škvorem vypracovali stanovy, stanovily i poměr obce k jednotě v případě rozejítí neb zrušení její. Stanovy předložil ku schválení.

Konečně dne 10. ledna 1892 odbývána byla první valná hromada, do níž se  dostavilo 30 voličů a to 22 činných a 11 přispívajících.

Na valné hromadě též zvolen byl starosta jednoty, šestičlený výbor a náčelnictvo.

Příspěvek stanoven na 60% pro přispívající členy ročně a v účtu otevřena i strana pro milodary.V květnu 1892 byla stříkačka slavnostním způsobem převezena od p. Ant. Přibyla do nové kůlny. Při této slavnosti bylo mnoho domácích i přespolních v obecenstvu. Slavnostní řeč měl p. Bernard Stáza farář z Okrouhlice.

Prvního požáru se zúčastnila jednota 12. června 1892 v Kochánově u p. Sládka jehož stavení zapálil blesk. Tohoto požáru se zúčastnil sbor v plném počtu a plně dostál svým povinostem. Při pžáru tam ochuravěl následkem velké únavy Klepáč Josef kovář.

Prvního hasičského sjezdu se zúčastnil sbor v r. 1892 v Nesvačilech.

6. srpna 1893 se odbýval III. Župní hasičský sjezd v Benešově. Zúčastnil se i sbor z Petroupimi mezi ostatními. Město toho dne zažívalo zvláštní ruch, oblečeno do slavnostního hávu. Tohoto sjezdu se zúčastnili hosté z Karlína, St. dr. Praha, Pyšely, Janovice, Divišov, Ondřejov a více deputací, celkem 21 sborů se 410 muži.

21.června 1896 byl v Petroupimi odbýván župní sjezd hasičské župy Benešovské „ Ostromečské“.

Župní valná hromada odbývána byla u p. Fr. Škvora č. 32 a bylo na ní zastoupeno 15 sborů.

Členové výše uvedeného družstva založili hasičský fond z peněz, který se jim uhražuje ze zemských subvencí hasičských. Fond vzrůstá úroky a knížka jeho Městské spořitelny v Benešově je uložena u obecního úřadu  v Petroupimi.

Dle stanov fondu možno úroků použíti k podpoře zasloužilých hasičů neb dozorců náčiní, aby drželi náčiní v pořádku a o tom rozhoduje výbor sboru spolu s obecním výborem.

 

Funkcionáři sboru:

Starostové:                                                               Náměstkové:

Pohůnek Václav č.p 37   1892-1893,1904-1909       Pohůnek Vác. č.p. 37    1899-1903

Boháč Václav č.p. 5        1894-1903                          Škvor Jan č.p. 32           1904-1913

Přibyl Antonín č.p.31     1910-1913,1920-1924       Šilínek Jos. č.p. 7          1914-1915

Procházka Josef č.p. 4   1921-1925                          Procházka Ferd. č.10     1916-1921

Boháč Emil č.p. 19        1926-                                   Kopecký Karel č. 13      1922-1923                                                          

                                                                                 Pohůnek Jan č. 37          1924-

 

Jednatelé:                                                                 Velitelé:

Škvor Frant. č. 43           1892-1910                          Zoula Jos.                      1892-1893

Velebil Jos. č.1               1911-1914                          Pohůnek Vác.                 1894                                                                                                                                                                                                                               

Škvor Jos. č. 43              1915-1918                          Zoula Jos.                       1895-1901

Veselý Rud. č.49            1919-1920                          Topol Vác.                      1902-1903

Babčický Jan č. 34         1921-1925                           Pohůnek Fr.                    1904-1907

Šilínek Jan č. 6               1926-                                  Klepáč Jos. č. 36             1908-1914

                                                                                 Pohůnek Fr. č.25             1915-1918

                                                                                 Klepáč Jos.                      1919-19120

                                                                                 Boháč Vác. č. 5               1921

                                                                                 Velebil Jos. č. 1                1922-

 

Cvičitelé:                                                                  Podvelitelé:

Kopecký Karel č. 13        1892-1893                         Procházka Ferd.              1892-1893

Zoula Josef                     1894                                   Kopecký Karel                1894

Pohůnek Vác.                  1895-1896                        Procházka Ferd.               1895

Topol Vác.                      1897-1901                        Smolík Karel                   1896

Klepáč Jos.                      1902                                  Pohůnek Vác.                  1897

Pohůnek Fr.č. 25             1903                                  Procházka Ferd.               1898-1902

Velebil Jos.                      1904-1907                        Klepáč Jos.                       1903-1907

Hruška Fr.                        1908-1913                       Velebil Jos.                       1908-1915

Boháč Vác. č.5                 1914-1920                        Kovář Karel                      1916-1918

Pohůnek Jan č. 25            1921-                                Velebil Jos.                       1919-1921

                                                                                 Pohuůnek Jos. č. 26         1922-

 

Pokladníci:

Přibyl Ant.                      1892-1895

Kovář Čeněk č. 3            1896-1904

Zoula Jos.                       1905-1906

Škvor Jos.                       1907-1911

Boháč Vác.č.5                 1912-1914

Šilínek Jos. č. 7               1915-1923

Boháč Emil č. 19             1924-1925

Pohůnek Jan č. 37           1926-

 

První funkcionáři sboru: Pohůnek V., Škvor Frant., Zoula Jos., Kopecký Karel, Procházka Ferd., Přibyl Ant. V roce 1930 jsou živi a zdrávi a upřímně se těší z každého dobrého počinu sboru.

V roce 1930 je starostou sboru Boháč Emil rolník z č.19, podvelitelem Pohůnek Jos. rolník z č.26, velitelem Velebil Jos. rolník z č. 1

Členy výboru: Zach Miloslav, pohůnek Jan č. 25, Škvor Karel č. 32, Šilínek Jan č. 7

Náhradníci: Hašek František  a Josef Přibyl ze Sembratce

Ve výborové schůzi konané dne 1.února 1929 zvoleni byli: Šilínek Jan jednatelem, Pohůnek Jan č. 37 pokladníkem, Škvor Karel č. 32 dozorcem náčiní, Pohůnek Jan č. 25 vel samaritánské stráže.

Sbor od založení se účastnil 43. požárů v naší obci.

 

1892

K tomuto roku se datuje založení sboru a to 10. ledna

12.6. požár obytného stavení u Sládků v Kochánově

 

1894

24.6. požár obytného stavení č. 9 pastoušky v Petroupci

 

1904

22.9. požár stohu žita v Petroupimi

 

1905

9.10. požár obytného stavení Karla Hrušky č. 22 v Petroupimi

 

1907

12.9. požár stohu slámy Ferd. Procházky  č.10 v Petroupimi

 

1911

22.8. požár stohu slámy Karla Kováře č. 3 v Petroupimi

24.8. požár stohu slámy Emila Boháče č. 19 v Petroupimi

25.8. požár obytného stavení V. Sazimy č. 20 v Petroupimi

V tomto roce byla koupena dvoukolová stříkačka za 800Kč.

 

1915

1.5.1915 požár obytného stavení M. Zemanové č. 28 v Petroupimi

 

1916

V tomto roce bylo jen 6 členů, kteří ani nemohli obsloužiti stříkačku.

 

1918

7.10.požár stodoly J. Pohůnka č. 6 v Sembratci. 10.10. požár stodoly a chléva  J. Přibyla č. 7 vSembratci.

 

1921

12.3.odevzdal sbor svoji knihovnu obci.

 

1929

2.6.sbor se zúčastnil okrskového cvičení v Střížkově, 7.6. župního sjezdu v soběhrdech, 14.7. krajinské výstavy v Táboře. 29.11. požár obytného stavení Jos. Sedlmajera .

V tomto roce vykonal sbor 13 cvičení praktických a 9 thematických. Příjem pokladní činil 184.56Kč, vydání 146.40Kč, zbytek činil 38.26Kč

 

1930

14.1.požár stodoly Fr. Kůrky ve Střížkově. 19.1. se konala valná hromada. 1.2. se sbor zúčastnil pohřbu ř.uč.v.v. z Petroupimi Em. Lenze, dlouholetého význačného pracovníka hasičského a veřejného Delegace sboru byla i u jeho kremace vykonané 2.2. v Olšanech. Byla postavena nová zbrojnice a to na pozemku č. 46 p. Trčkové M. Pozemek stál 700Kč, stavba 8100Kč. Hasičský znak a nápis na zbrojnici krásně namaloval vrch. Čet. Strážmistr Bohumil Peluňka.

Stará kůlna u č. 47 byla zbořena a prodána Sedlmajerovi za 1300Kč, protože místo bylo potřebí k četnické stanici.

Konče dějiny hasičského sboru, přeji mu jako jeho člen k další jeho záslužné práci mnoho zdaru, aby byl věren svému heslu“Sobě ke cti, bližnímu k ochraně, vlasti oslavě“, vždy dostál čestně svým povinnostem.

                                                          K. Patka kronikář v Petroupimi

 

Členové sboru na dobové fotografii zapůjčené p. Marií Jedličkovou

 

1933

Dne 8.října vyhořelo č.p. 42 obytné stavení. Požár se mimo uvedené stavení neozšířil, dík tiché povětrnosti a pohotovosti dobrovolného hasičského sboru.

 

1935

23.srpna vznikl v lese“ na podhájí“ lesní požár, vyhořela část lesa patřící Jos. Klepáči asi 12a, Fr. Šturci asi 13ar, osadního asi 25a. Požár byl lokalisován přispěchavšími sousedy a musil býti dohašen stříkačkou. Na vzniklý požár upozornil Karel Kovář.

 

1937

Obec Petroupim zakoupila 11. dubna  novou motorovou stříkačku od fy. Sigmund za 23.000Kč

 

1942

13.září v noci uhodil blesk do stodoly p. Svobody v Sembratci, která vyhořela s veškerou úrodou. Škoda činila asi 160tisíc kor.

 

1944

Dne 15. prosince byl německou policií odvezen Josef Velebil z Petroupimi č.p.1 Jmenovaný činovník byl okresní velitel Benešovké župy Poloprudského č.41

Stalo se tak po jeho účasti v kurzu ve výcvikovém středisku hotelu Zvon v Českých Budějovicích 12.června. Kurz trval 6 dnů a zúčastnilo se ho 22 osob. Ve skutečnosti se jednalo o tajné učiliště pro náležité zasvěcení do ilegální činnosti. Bohužel tato činnost byla prozrazena, zemský velitel Bohdan Wegner byl dne 14. září zatčen a celá akce se přísně vyšetřovala. Během vyšetřování byly vyzrazeny všechny osoby které se kurzu zúčastnily a dne 15. 12. byli všichni zatčeni. Z 22 uvězněných se po válce vrátilo pouze 12 osob.

Z této ilegální činnosti stojí za zmínku odbojová taktika hasičů: „Při požárech válečně důležitých závodů spěchejte pomalu, co hoří nechte hořet, co nehoří, důkladně prolejte vodou, aby se zničily stroje, materiál a zásoby.“

 

1946

V květnu 19. Byla slavnostním způsobem odhalena pamětní deska na hasičské zbrojnici v Petrouimi  Josefu Velebilovi z Petroupimi veliteli Benešovské župy Poloprudského. Josef Velebil byl nepřetržitě po 42 roků v hasičském sboru. Mimo toho byl hasičskou jednotou jmenovanému postaven pomník na hřbitově v Soběhrdech a dne 19. května byl položen věnec Hasičskou jednotou na jeho hrob. Ze hřbitova byl pak průvod k hasičské zbrojnici do Petroupimi, kde byl proslov a pak odhalená pamětní deska Slavnosti této zůčastnilo se více hasičských sborů i lidstva. Po slavnosti této bylo sehráno divadlo u Kopeckých „Selská krev se nezapře“: Josef Velebil vrátil se domů z koncentračního tábora z Terezína v měsíci dubnu 1945 se zničeným zdravím, kde prožil velké zkoušky a utrpení. Zemřel v Benešovské nemocnici, kde byl na léčení dne 20.května 1945. Byl to dobrý pracovník u hasičstva budiž mu zachována  vděčná památka.

 

p. Josef Velebil na dobové fotografii zapůjčené p. Marií Jedličkovou jeho dcerou

 

1947

Dne 24. května o 2 ½ hod ranní vznikl požár u Lad. Rezka č.p.12 V Petroupci. Požárem shořely dřevěné chlévky, uhořelo  1 prase asi 80Kg těžké. K požáru se dostavili zdejší hasičský sbor a Benešovský hasičský sbor.stříkačkou. Oheň byl záhy uhašen. Příčina požáru nebyla zjištěna.

 

1948

Dne 6. ledna v 7 hod. Večer vypukl požár stohu slámy na panském poli u Bedrče, který neznámý pachatel zapálil. Zdejší hasičský sbor dostavil se na místo bez stříkačky, jelikož voda ze vzdáleného potoka byla pro hašení požáru velmi obtížná a daleko.

V čevnu 15. v noci vyhořelo oddělení budovy Benešovské mlékárny, kde byly umístěné líhně a skladiště vajec. Požár byl zaviněn od elektrického vedení. Zdejší hasičský sbor byl telefonicky  vyrozuměn, aby se dostavil  s motorovou stříkačkou k hašení požáru, traktor dal k dispozici jos. Procházka čís. 10.

2.října o 2hod. V noci shořely stáje pro hovzí dobytek v městském dvoře v Bedrči. Oheň byl asi bez pochyby založen. Zdejší haisčský sbor se rovněž dostavil s motorovou stříkačkou na místo požáru. Motorovou stříkačku dopravil s taktorem Jos. Procházka čís. 10

 

1953

 Po přijetí zákona 24.4. 35/1953 o státním požárním dozoru  je Svaz Hasičstva přejmenován na Československý svaz požární ochrany. (ČSPO)

 

1968

13.-14. října hostila Čspo Petroupim v KD Okresní konferenci OV ČSPO

 

1969

Dne 18.12. se konala výroční členská schůze a v provedených volbách byl zvolen výbor ve složení:

Předseda: Škvor  Mil. č.p.32 ; velitel: Kovář Mil.;jednatel: Šturc M.; referent ro výchovu mládeže: Vacek Karel; zbrojmistři: Stareček Jos.  a Vašák Antonín; ref.  prevent. ochrany: Matoušek Josef; člen výboru: Šindelář V.; pokladník: Hašek Jos.; revizoři účtů: Sadílek Fr. A Pohůnek Ant.

Všichni zvolení funkce přijali s díky za projevenou důvěru.

Dále došlo na přijetí nových členů a to: Dušek Fr. ml.; Pohunek Pavel; Boháč Zdeněk; Stěhule Jos.; Topol Fr. A Trčka Oldřich. Z jiných jednot se hlásí Bílek Stanislav a Kondrát Josef.

 

1970

V lednu sbor dostal novou stříkačku PS 12 a jejím strojníkem byl ustanovem Kovář Miloš. V tento měsíc se přihlásili i dva noví členové a to Pohůnek Fr. ml. A Zach Mil. ml. Oba jmenovaní byli jednohlasně přijati.

Na výroční schůzi ve zprávě o činnosti předseda Škvor M. uvedl, že se konalo 5 cvičení praktických a 1 námětové. Dále se nejmladší členové zůčastnili okrskového cvičení v Černém lese a zde obsadili 3. místo.

Vybavení naší jednotky k dnešnímu dni představuje hodnotu:

 Motorová stříkačka stará s příslušenstvím                                    7083Kčs

Hadice B-C                                                                                   18592.60Kčs

Různé                                                                                           4689.20Kčs

Stejnkroje a příslušenství                                                              8056.92Kčs

Nová stříkačka PS 12 s příslušenstvím                                           28600Kčs

Dále uvedl, že se jednotka zůčasnila demolice domku čp. 1 v Petroupimi. V oblasti naší jednotky nebyl žádný požár.

 

1980

Při sklizni slámy došlo zřejmě vinou sebraného kamene fukarem slámy k zapálení stodoly v Bedrči v Městském dvoře. Náš sbor se spolu s ostatními aktivně účastnil hašení. Stodola bohužel shořela, ale podařilo se zabránit rozšíření požáru na okolní budovy zejména provozu Pérovny a přilehlých chlévů.

 

1983

Tento rok bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice- víceúčelový dům (odpracováno 5543 hodin) V létě zřejmě po zapálení kulovým bleskem vyhořel rekreační domek (Noskovo proti Kopeckým)a již nebyl opraven. 

 

1985

Obec odkoupila vyřazené hasičské auto Škoda 706 rthp CAS 25 z podniku Technometra Benešov. Protože ještě nebyla dostavěna nová zbrojnice, parkovalo auto u p. Padevěta Fr. na dvoře.

 

1986

Byla slavnostně otevřena nová zbrojnice spojená s budovou pohostinství a prostorami MNV a klubovnou SSM.

 

1987

V červnu 12. se po velké bouři a krupobití (místy napadlo cca30cm) rozvodnil jinak klidný potok protékající vesnicí. Členové sboru se pustili do práce. Pomáhali s odklízením bláta z návse, čerpali vodu ze studní a sklepů. Škody byly veliké.

 

1988

Dne 14.5. v půl druhé  v noci byl zpozorován v opravářské dílně družstva počínající požár. Přes okamžitý zásah požární jednotky vznikla škoda na eternitové střeše, elektroinstalaci, prohořela část stropních desek včetně úchytných trámků, izolačních desek a okenních tabulí.V hale byl zničen přepravník na koně, nacházel se zde ještě lesní traktor, který však byl včas odklizen. Požár vznikl ve vadné elektroinstalaci automobilu. Když si uvědomíme, že vedle této dílny je sklad olejů, náhradních dílů, výdejní stojan na naftu včetně podzemní nádrže na 20 tisíc litrů nafty a sklad kyslíkových bomb, lz si snadno představit konečnou škodu při pozdním zpozorování  požáru. Jen včasným upozorněním místního občana Zdeňka Šturce a rychlým zásahem požárníků byly uchráněny hodnoty za 1.200tisíc korun.

 

1990

Zřejmě samovznícení bylo příčinou požáru seníku v Teplýšovicích, kam taktéž vyrazil v rámci pomoci JZD náš sbor. Jako ostatně skoro u všech požárů sena nebo slámy sbory mohli jen hlídat aby se požár nešířil dále. Seník a s ním i seno shořel. Seno bylo vyváženo na louku a ačkoliv se zdálo v pořádku se na louce vzňalo a shořelo. Ještě asi 2 týdny dohořívalo a jeho zápach se šířil po okolí.

Došlo ke změně názvu základních organizací na Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

 

1991

1.června oslavilo SDH výročí 110let založení sboru. Pamětníci se nemohli shodnout a tak nakonec bylo výročí uspořádáno s ročním předstihem, což ale asi nikomu nevadilo. Začalo to u pomníku padlým z 1. světové války a položením věnce k pamětní desce na staré zbrojnici. Poté se přesunuli na pole za p. Konrádem, kde proběhla hasičská soutěž. Po skončení soutěže se všichni přesunuli do kulturního domu a završili slavnostní den taneční zábavou.

 

1995

Dne 14.7. p. Bohata Václav přijel do Petroupimi na náves s hořícím sběracím vozem Horal. Hasiči vyjeli autem a z rybníka začali hasit hořící Horal. Za vyprazdňování horalu se sláma rozhořívala a bylo třeba ji prolévat vodou. Na Horalu vznikla celkem nízká škoda. Shořela pouze sláma. Štěstí, že p. Bohata nezajel ke stohu. Škoda mohla být daleko vyšší.

 

2005

Při ukládání slámy do skladu při kravíně v Petroupimi, došlo k jejímu vznícení od nakladače. Vašák Miroslav si všiml pohybu traktoristů  a po spatření ohně vyjel s hasičským autem ke sklaďáku kde se již vyskytovali další členové SDH. Po několika minutách se dostavili i HZS z Benešova a ujali se velení. Sláma musela být vyvežena a prolívána vodou, poté ji odváželi do betonového hnojniště, kde nemohla po vznícení způsobit další škody. Ve sklaďáku se nacházel traktor který i s krmným vozem zcela shořel. Na budově byla poškozena střecha a dřevěná nástavba pod střechou. Naštěstí se oheň nerozšířil na sousední budovu kravína.

 

2006

Začátek roku opět zahájil sbor uspořádáním plesu. V dubnu se sbor podílel na likvidaci požáru v Mezihoří. Jednalo se o požár obytného stavení. Náš sbor autem zajišťoval dopravu vody, spolu s dalšími sbory. Hořelo totiž daleko od zdroje vody a na kopci. 13.5. Proběhla okrsková soutěž ve Václavicích. Družstvo mužů obsadilo 1. místo a družstvo žen 2. místo.

22.10. se členové sboru zůčastnili námětového cvičení v Jizbici. Výroční valná hromada se konala v hostinci, kde bylo připomenuto výročí 20let otevření budovy obcního úřadu, hasičské zbrojnice a hostince. Starosta sboru p.Pavel Pohunek přednesl zprávu o činnost sboru kde uvedl přijetí nových členů zejména 12 žen.

 

Velitel J. Kovář přebírá ocenění

 Nástup k vyhlášení pořadí

     Cvičení Jizbice

 

 

 

2007

Po finančně výhodné nabídce na zednické práce SOU Benešov, byla opravena budova staré hasičské zbrojnice . Kompletní výměnu střešní krytiny zajistil p. Libor Šilínek a p. Jiří Najmajer ve spolupráci se členy hasičského sboru. Nutno dodat, že práce odvedli bezplatně.

Náklady na opravu: tašky                   20.794Kč

                               dřevo                   7.856Kč

                               stav. materiál       4.859Kč

                               práce učiliště       9.705Kč

                               celkové náklady  43.214Kč

 

Nápisy a znak opravila p. Bruková  z Bedrče.

Mimo jiných pravidelných aktivit jako je pořádání plesu, účast na soutěžích  nebo spolupráce na akcích obecního úřadu, se podíleli naši dobrovolní hasiči na tlakové zkoušce plynovodu vedoucího z Bedrče do Dlouhých polí. Musíme konstatovat, že se plnilo stříkačkami a naše PS12 si neudělala žádnou ostudu a vydržela nápor až do konce bez nějaké úhony.

 

2008

O činnosti, připravovaných akcíchale i o historii SDH se dočtete na nově otevřených internetových stránkách, které zhotovil Ondra Škvor. Jak finančně tak i materiálově podporoval SDH obecní úřad. Příspěvek v tomto roce činil 8.834Kč.

 

2009

Starosta sboru je Miloš Kovář, velitel Radek Svoboda, Strojník Mirek Vašák, pokladník Lenka Škvorová, správce internetových stránek Ondra Škvor.

Dne 24.4. p. Svoboda František zpozoroval stoupající dým ze seníku v Soběhrdech, proto volal Miroslavu Vašákovi, který byl v té době 100km daleko. Obrátil se tedy na Pavla Bílka a ten vyjel s hasičským autem do Soběhrd.Na místě již byli HZS Benešov a SDH Soběhrdy. Ti bohužel bez auta, jelikož ho měli v té době v opravě. Proto po skončení zásahu HZS Benešov zůstalo SDH Petroupim na místě, aby hlídali nezrozšíření požáru do okolí, když se předtím dohodlo vedení ZOD s HZS na kontrolovaném vyhoření zbývajícího sena, protože jeho vyklizení za stávajících podmínek nepřipadalo v úvahu.

 

Plnění cisteren na návsi v Soběhrdech

   Požár seníku v Soběhrdech

 

 

2010

Rok začal pro hasiče uspořádáním plesu. Na okrskovou soutěž jsme se vydali netradičně bez hasičského auta, jelikož mělo přidřený motor. Podařilo se sehnat starý motor za cenu šrotu u p. Soukupa v Plzni, který se zabývá hasičskou technikou. Opravu provedli naši členové svépomocí. Jednalo se o výměnu dvou přidřených pístů včetně vložek. Na Bílkovický výstřik jsme vyrazili, opraveným autem. Po Bílkovicích jsme se pustili do opravy většího rázu a to opravy laku. Auto bylo olezlé a mírně orezlé. Kupodivu všech nebylo třeba žádnou část vyvařovat. Nešlo totiž o proreznutí, ale spíše povrchovou korozi. V průběhu prací došlo k několika neshodám a práce se na dlouho zastavily. Do konce roku se auto nepodařilo uvést do provozuschopného stavu.

 

2011

Po hasičském plese nastaly dohady ohledně auta. Práce nepokračovaly a zavánělo to trochu ostudou. Konečně asi v polovině dubna, jsme se shodli na tom, že přípravné práce provedeme svépomocí a nástřik laku necháme odborníkům a to na slovo vzatým. Roman Lejček se dohodl s firmou Holub+ Lejček z Libže a ti nám auto nádherně nastříkali. Díky houževnatosti některých čenů se povedlo auto doladit do takřka nejmenšího detailu. Konečně v polovině června bylo hotovo.Premiéru si naše auto odbylo při účasti na zabezpečení Sázavafestu v Benešově bývalých Táborských kasárnách a to 4.-7. srpna. Druhá jízda byla na Svatováclavský výstřik 28.9. v Bílkovicích, kde zúčastněným spadla brada a to po příjezdu našeho opraveného auta a podruhé, když družstvo mužů vyhrálo putovní pohár.

 

 

Vítězové putovního poháru

 

Zúčastnili jsme se i nočního cvičení v Přestavlkách u Čerčan.

 

2012

Začátek roku se poměrně vydařil. Nejprve jsme uspořádali ples. Díky houževnatosti p. Romana Lejčka a starosty sboru p. Miloše Kováře s podporou obecního úřadu se povedlo získat pozemek vhodný k pořádání hasičských akcí, zejména soutěží. Před okrskovou soutěží se povedlo opravit a znovu nalakovat vozík na stříkačku PS12, takže krásně ladí s autem.

Z okrskové soutěže 19.5. konané v Peceradech se vrátili naši zástupci rozladění z organizace soutěže a výkonu rozhodčích.

Souprava CAS25 a PPS12 na hasičské louce při výročí 120let založení sboru

 

 

Po okrskové soutěži jsme začali připravovat naše výročí 120let založení sboru. Díky získanému prostoru pro Hasičskou louku, bylo kde výročí uspořádat. Louka potřebovala vyčistit od keřů a spadlých stromů což se začalo čistit již v zimě. Byly provedeny terénní úpravy a z příspěvku obce postavena pergola k sezení. Někteří členové na této louce měsíc před výročím téměř přespávali a jiní se občas přišli podívat. Někteří nepřišli vůbec. Myslím, že výsledek stojí za to.

 

 

Hasičská louka

  Pergola na hasičské louce

 

Samotné výročí krásně popsala Markéta Bohatová a tak ji s jejím svolením budu citovat:

Dne 14.7. proběhly oslavy 120. výročí založení SDH Petroupim. Oslavy, začaly již v ranních hodinách, kdy se otevřely dveře místní hasičské zbrojnice, a veřejnost si mohla prohlédnout hasičskou techniku. Poté se v zástupu za doprovodu kapely Vranovanka pokračovalo k pomníku padlých: Zde byl položen věnec a starosta sboru p. Miloš Kovář společně s velitelem p.Radkem Svobodou a starostou obce Petroupim p. Jiřím Černým ocenili i několik členů, kteří jsou u sboru více než 30let. Každý si domů odnesl plaketu a tričko: Druhý věnec byl položen u pamětní desky na staré zbrojnici, kde bylo vysloveno poděkování paní Jedličkové dceři p. Josefa Velebila, který se 42let podílel na hasičském dění nejen v obci ale i v Benešovské župě a pamětní deska je zde umístěna na jeho počest. Po předání květiny se zástup opět za doprovodu Vranovanky přesunul na hasičskou louku, kde již čekali pořadatelé ve stáncích s jídlem a pitím. Pro diváky bylo připraveno posezení.

Nyní už přišlo na řadu to dlouho očekávané sportovní odpoledne, jehož zahájení proběhlo krátce po 12. hodině.  Toto odpoledne si s námi přijelo užít několik hasičských sborů:

SDH Libež, SDH Dloué Pole, SDH Bedrč a SDH Soběhrdy.

První disciplínou byl netradiční útok, sbory nasávaly vodu z potoka, hadice rozhazovaly u spojů a celou disciplínu zakončily shozením terčů.

Druhou disciplínou byla štafeta. První ze soutěžících vyběhl, přeskočil bariéru, sebral míčky a předal je druhému soutěžícímu. Ten měl za úkol míčky přenést na lžíci přes kladinu a předat je skokanovi v pytli. Skokan musel doskákat na určité místo a míčky předat dalšímu hasiči, kterého vezl v kolečku jeho kolega a aby ten, co se vezl, to neměl tak jednoduché, doběhl pozadu do cíle, kde míčky hodil do kelímku a tím odstartoval poslednímu soutěžícímu pití velkého piva metrovým brčkem.

Třetí disciplínou bylo shazování kuželek rozhozením hadice. Úkol se zdál být jednoduchý, ale s neposlušnými hadicemi, které rády utíkaly mimo plato s kuželkami to zase tak jednoduché nebylo. Radoval se každý, kdo alespoň nějakou kuželku shodil.

Poslední disciplínou tohoto odpoledne bylo motání hadic na čas. Tato disciplína byla malinko zkomplikována deštěm, ale i přesto tuto disciplínu všichni zvládli a každý si mohl oddechnout, že už to má za sebou a během soutěžení se nikomu nic nestalo.

Na své si přišli i ti nejmenší, děti. Během odpoledne pro ně bylo připraveno několik dětských soutěží, za které si odnesli i drobné odměny.

Po vyhlášení výsledků kdy na prvním místě se umístilo družstvo SDH Soběhrdy, na 2. místě SDH Libež a na 3. místě Petroupim muži A, nám k tanci a poslechu zahrála kapela Čejka Band, která hrála až do nočních hodin a tento skvělý den zakončila.

 

V září 21. jsme uspořádali zábavu, kde nám zahrála kapela Proměny. Vzhledem k termínu (pátek) a navíc k vyhlášené prohibici, se celkem vyvedla. Sešlo se asi 100 lidí a vzhledem k velice rozumné dohodě s kapelníkem Michalem Kuklíkem jsme nebyli ani ztrátoví, naopak zůstal malý přebytek.

Kapela zahrála hezky a myslím, že navážeme ještě nějakou spolupráci. Trochu zarážející byla pouze nízká účast členů našeho sboru.

 

Tradičně 28.9. jsme se vydali na „Svatováclavský výstřik“ do Bílkovic. Jelo pouze družstvo mužů obhájit pohár z loňského roku. Počasí celkem přálo a soutěž měla i dobrý spád. Nastoupili jsme ve složení: Ondra Škvor, David Škvor, Mirek Vašák, Pavel Bílek, Tomáš Vaněk a Zdeněk Šturc. Pohár se obhájit nepovedlo. Náš výkon stačil na osmé místo. Zážitek z jinak celkem vydařeného dne zkazily drobné nejasnosti okolo pravidel, a to nebyl jen náš dojem, ale navíc jakási politická propagace kandidátů do voleb Krajského zastupitelstva. Celé to ještě dorazilo rozdávání letáků s kandidáty, při předávání pamětních listů a cen pro první tři družstva. Dokonce to vyvolalo všeobecnou otázku účasti na akcích pořádaných těmito lidmi a za takovýchto podmínek. Myslím si, že do dobrovolných spolků nějaké politikaření nepatří.

 

Družstvo v akci

  Po boji

 

 

 

A druhý den 29.9. se vydalo další družstvo na noční námětové cvičení do Přestavlk. Přijeli promočení, nastydlí, ale spokojení se svým účinkováním a přiznáním, že si sáhli až na samé dno svých sil. Hlavním tématem cvičení totiž byla železniční nehoda. A zvládnout dav lidí a nápor „raněných“ to vyžaduje opravdu hodně sil.

V říjnu 27. se naskytla příležitost vydělat pro sbor peníze umytím prostor DZV Nova Bystřice na farmě v Soběhrdech, před pokládkou nového asfaltu. Práce to nebyla vůbec lehká a ani počasí nebylo nakloněno (padal sníh a práci ztěžoval), ale povedlo se a ředitel p Dvořák, který přijel osobně převzít dílo, hasiče pochválil a poděkoval jim za provedenou práci.

V sobotu 3. listopadu, pod záštitou obecního úřadu. Petroupim, Osadního výboru Bedrč se naši hasiči zúčastnili sázení stromků podél silnice Petroupim- Bedrč, společně s hasiči z bedrče, obyvatel obou vesnic a členů mysliveckého sdružení Lišák. Společně vysázeli 40 stromků a akce ze zúčastnilo 52 lidí. Občerstvení si vzala na starost Bedrč a pohostila zúčastněné ve svém osadním domku.

V prosinci 7.se konala Výroční valná hromada za přítomnosti hostů z Okrouhlice. Starosta ve své zprávě shrnul celoroční práci poděkoval aktivním členům a všem popřál hezké svátky a vše nejlepší v roce příštím.

 

2013

Opět jsme začali rok tradičním hasičským plesem, konaného dne v sobotu 19.1., který se vydařil a překvapil hojnou účastí místních i přespolních. K tanci a poslechu zahrála kapela Čejka band. Bohužel se nepodařilo sehnat vystoupení na půlnoční překvapení a návrh Romana Lejčka starosta sboru Miloš Kovář smetl se stolu. Škoda nápad se mi líbil a jsem pro každou špatnost. Šlo o to, udělat v sále tmu zapálit na parketu svíčky otevřít hasičárnu jednou houknout a pustit modré výstražné světlo na autě, a 2-4 hasiči převlečení do zásahového by vběhli na sál s hadicemi a proudnicemi v ruce. Tam by zalehli ke svíčkám a sfoukli je. Když si to představím musím se smát.

 

V pátek 25.1. jsme hostili Výroční valnou hromadu okrsku Benešov. Zůčastnili se zástupci Bedrče, Okrouhlice, Úročnice, Václavice, Dlouhé pole a samozřejmě zástupci Petroupimi. Starosta Miloš Kovář, velitel Radek Svoboda Roman Lejček a Mirek Vašák. Starosta okrsku p.Karel Šíma přivítal přítomné a dodatečně všem popřál vše nejlepšího v novém roce. p. Miroslav Horák velitel okrsku přednesl program, který všichni schválili. Po zprávách zástupců jednotlivých sborů o jejich činnosti, byla zahájena diskuse. Miloš Kovář nanesl návrh na přehodnocení disciplíny Pořadová příprava v rámci okrskových soutěží s tím, že rozhodčí hodnotící tuto disciplínu může poškodit soutěžící družstvo a to dost nevybíravým způsobem. Vyvolal tím bouřlivou diskusi, ze které vyšel návrh na další schůzku v Úročnici 13.2. při které se zformuluje oficiální stanovisko okrsku a předá výše OSH. Bylo domluveno, že předtím seznámíme i Týnecký okrsek s naším návrhem, jelikož s nimi máme velmi úzkou spolupráci co se týče okrskových soutěží. Dále vznesli požadavek Václavičtí na konání letošní OS a to asi 11. května. Příští rok by měl být na řadě Petroupim.

Zvláštní poděkování patří obsluze a to Jiřímu Beňatinskému, Lence Škvorové a Ivě Kovářové.

 

Druhý den jsme se sešli a to R. Lejček, M. Kovář, P. Bílek, J. Vejvoda a M. Vašák ke konzultaci na opravu naší historické stříkačky. Dohodli jsme se na zachování startéru, vyrobení nového kastlíku na baterii, opravě laku a vyleštění a následném přelakování mosazných částí. Nejdříve však musíme sehnat někoho kdo nám obnoví, nebo spíše nakreslí nové nápisy na nový lak a to včetně ozdobných bílých linek. Tuto záležitost si vzal na sterost Pepa Vejvoda, dále otázku stříkání, že poptá Roman Lejček u chlapů co nám lakovali auto a to s velkým úspěchem.  V sobotu 13.4. jsme uspořádali zábavu kdy měli zahrát Proměny. Bohužel pro nemoc zpěváka a kytaristy vystoupila náhtŕadní kapela Nesbend. Zahráli moc hezky. Jako jejich předkapela vystoupila kapela A-Ven! Bohužel to vše ovlivnilo návštěvnost a účast byla silně podprůměrná.

 

Práce na stříkačce pokročily a po opískování a nástřiku jsme díly převezli k provedení olinkování a nakreslení nápisů. Všechny díly jsou již v hasičské zbrojnici a pustili jsme se do jejich  montáže.

Opískování provedl: Ladislav Vrňák

O lakování se postarali p. Holub + Lejček z Libže

Nápisy a linky zdařile vyvedl p. Houdek z Louňovic pod Blaníkem

Odhad na celkovou částku vloženou do opravy je 45.000Kč. V tomto případě si myslím,že vynaložených prostředků nemusíme litovat. Vzhledem k tomu jak se postupně stříkačka sesazuje dohromady, se zdá, že výsledek předčí očekávání a stříkačka se stane cenným kouskem našeho sboru a nikde si s ní neuděláme ostudu.

 

 

p. Holub s nalakovanými díly

 p. Houdek při malování nápisů

 

Závěrem chci uvést, že tato verze kroniky není konečná, budu se snažit ji neustále doplňovat o získané informace. Proto bych chtěl poděkovat všem,  kteří budou ochotni se podělit o své vzpomínky a zážitky, případně fotografie  týkající se  našeho SDH.

 

Musím poděkovat všem kteří mi pomohli v počátku a to zejména:

                           

               p.Jarce Škvorové za výtah z Obecní kroniky

               p. Marii Jedličkové za zapůjčení fotografií a rozhovor

               Obecnímu úřadu Petroupim za půjčení materiálů

              

Použil jsem citace z Hasičské kroniky okresu Benešov 2 vydání

 

 

 

Petroupim 28.4. 2013            Vašák Mirek